รับทำวิจัย ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูล Spss

รับทำวิจัย วิจัยป.โท ป.เอก วิทยานิพนธ์ เชี่ยวชาญสถิติและเศรษฐมิติระดับสูง

 รับทำวิจัย  วิทยานิพนธ์  รับวิเคราะห์ SPSS  STATA  EVIEW  AMOS  ทีมงานป.เอก/โท สามารถทดสอบความรู้ทุกประเด็นก่อนตัดสินใจ